Vedtægter

§1. Navn og Hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn
er Ninjin.

Stk. 2. Foreningens
hjemsted er Nyborg Kommune.

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens
primære formål er at skabe et samlingspunkt for mennesker der er interesserede
i japansk kultur, animation og populær kultur. Dette opnås gennem afholdelse af
kulturelle arrangementer på Fyn.

Stk. 2. Ninjin er hverken
en partipolitisk eller religiøs organisation.

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Alle
interesserede kan optages som medlemmer i Ninjin.

Stk. 2. Interesserede
indtræder i foreningen ved at udfylde og indsende den gældende
tilmeldingsblanket til bestyrelsen.

Stk. 3. Tidligere
ekskluderede medlemmer kan ikke genindmeldes i Ninjin medmindre eksklusionen er
omstødt jævnfør §5 stk. 1. pkt. 3.

Stk. 4. Medlemmer melder
sig ud af foreningen ved at aflevere en skriftlig meddelelse herom til
bestyrelsen.

§4. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet
fastsættes for 1 år ad gangen på hver ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Der opkræves
kontingent for 1 kalenderår ad gangen.

Stk. 3. Kontingent
opkræves gennem bestyrelsens valgte betalingsform.

Stk. 4. Kontingent er
gældende fra betalingsdatoen indtil d. 31. december det indeværende år.

Stk. 5. Kontingent for
medlemskab af foreningen tilbagebetales ikke. Bestyrelsen kan vælge at
tilbagebetale i særlige tilfælde.

§5. Ekskludering og Udelukkelse

Stk. 1.

Pkt. 1. Et medlem kan
ekskluderes, hvis vedkommende med forsæt modarbejder foreningens interesser,
repræsenterer foreningen negativt, eller begår ulovligheder i forbindelse med
foreningens virke. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med ⅔ flertal.

     Pkt.
2. Derudover kan et medlem ekskluderes hvis vedkommende ikke betaler
kontingent.

     Pkt.
3. Eksklusionen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen.

Stk. 2.

Pkt. 1. En person kan
af bestyrelsen dømmes uønsket til foreningens arrangementer i en periode eller
permanent. Derudover kan personen blive udelukket fra lukkede grupper på
sociale medier.

Pkt.
2. Udelukkelsen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen.

§6. Generalforsamlingen

Stk. 1.

Pkt. 1. Ordinær
generalforsamling afholdes 1 gang årligt, i årets første kvartal, og er
foreningens højeste myndighed.

     Pkt. 2. Generalforsamlingen skal varsles af bestyrelsen senest 3
uger før afholdelse.

Pkt. 3. Alle
medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, såfremt indmeldelsesdato
ligger minimum 2 måneder før generalforsamlingen. For medlemmer under 16
overgår denne stemmeret til en forældre/værge. Gæster har taleret.

     Pkt. 4.
Hvert medlem har 1 stemme pr. beslutning.

Stk. 2. Man kan kun
stemme personligt dvs. gennem fysisk eller digitalt fremmøde. Der kan ikke
stemmes igennem afgivet fuldmagt.

Stk. 3. Dagsordenen for
den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent.

- Valg af referent.

- Formandens beretning, samt
godkendelse af denne.

- Regnskabsaflæggelse, v.
kassereren, samt godkendelse af denne.

- Behandling af indkomne forslag.

- Fastsættelse af kontingent.

- Valg af bestyrelse i følgende
rækkefølge:

- Formand

- Kasserer

- Bestyrelsesmedlem(mer) - min. 1

- Evt. Suppleant(er)

- Eventuelt. 

Stk. 4.

Pkt. 1. Forslag skal
afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Pkt. 2. Vedtagelse af
vedtægtsændringer kræver ⅔ af generalforsamlingens stemmer.

Pkt. 3. Alle indkomne
forslag sendes til alle medlemmer sammen med endelig dagsorden senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Stk. 5.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved
håndsoprækning, medmindre ⅓ af de fremmødte ønsker hemmelig afstemning.

§7. Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær
generalforsamling kan afholdes når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes når mindst ⅓ af medlemmerne fremsætter skriftlig
anmodning til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter,
at formanden er informeret om anmodningen.

Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen
varetager den daglige ledelse af Ninjin og er ansvarlig for foreningens
økonomi, kontakt til andre institutioner og foreninger, samt foreningens
materialer og lokaler.

Stk. 2. Bestyrelsen
forpligter sig til at informere medlemmerne om beslutninger, der påvirker
foreningen som helhed.

Stk. 3. Bestyrelsen
vælges direkte på generalforsamlingen, og består af 3-5 personer plus evt. suppleant(er).
Bestyrelsen vælges for 1 kalenderår ad gangen, altså indtil næste
generalforsamling.

Stk. 4. Alle medlemmer,
der opfylder medlemskravene (se §3) og er fyldt 16 år kan vælges til
bestyrelsen.

Stk. 5.

Pkt. 1. Der
eksisterer 2 faste poster i bestyrelsen. Disse er formandsposten og kassereren.

     Pkt.
2. Andre poster fordeles internt af bestyrelsen og kan variere efter behov.

Stk. 6. Hvis et medlem af
bestyrelsen forlader foreningen, kan bestyrelsen vælge at udpege en
stedfortræder frem til næste generalforsamling. Kan dette ikke lade sig gøre
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling jævnfør §7.

Stk. 7.

Pkt. 1. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig med et simpelt flertal. Beslutninger kan tages uden at
hele bestyrelsen behøver at være samlet. Dog skal hele bestyrelsen inviteres
til møder hvor beslutninger tages.

Pkt. 2. Beslutninger
kan tages uden, at bestyrelsen behøver at mødes fysisk, f.eks. via mail,
telefonmøder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for
beslutninger overholdes. Hele bestyrelsen skal inviteres til disse ikke-fysiske
møder.

§9. Økonomi og Regnskab

Stk. 1. Ninjins
regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren kan
overgive dele af Ninjins økonomiske ressourcer til et eller flere medlemmer
midlertidigt, eksempelvis i forbindelse med indkøb til arrangementer eller nye
materialer.

§10. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen
tegnes udadtil af formanden og kassereren.

Stk. 2. Overskud og
inventar kan ikke tilfalde enkeltpersoner.

Stk. 3. Personer der
yder hærværk mod materiale og/eller ejendom står selv til ansvar for
reparation/erstatning.

§11. Opløsning af Foreningen

Stk. 1. Ninjin kan
opløses, hvis der er ¾ flertal for det, på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, eller hvis der ikke længere findes nogen medlemmer i
foreningen.

Stk. 2. Foreningens
midler skal ved opløsning overdrages til en anden forening, hvis formål stemmer
overens med Ninjins formålsparagraf. Denne bliver valgt af den siddende
bestyrelse.